Beko akryl Flex 20% Podwyższona elastyczność biały 310ml

Indeks: 230300020

14,11 zł
Brutto

Najniższa cena produktu 14,11 zł z dnia 02.10.2023

Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni

Flex 20% Podwyższona elastyczność

Ilość

 

Polityka bezpieczeństwa

 

Ogólne warunki sprzedaży

Flex 20% Podwyższona elastyczność

Akryl spe­cjal­ny

Pla­stycz­ny i ela­stycz­ny, bez­za­pa­cho­wy, ma­lo­wal­ny, wy­so­ka przy­czep­ność, nie za­wie­ra roz­pusz­czal­ni­ków ani si­li­ko­nu, wy­so­ka od­por­ność na dzia­ła­nie zasad, nie po­wo­du­je ko­ro­zji me­ta­li.

 

Przy­kła­do­we za­sto­so­wa­nia

Szcze­gól­nie do­brze na­da­je się do wy­kań­cza­nia fug po­mię­dzy drew­nia­ny­mi lub me­ta­lo­wy­mi okna­mi, be­to­nem, murem; fug po­mię­dzy scho­da­mi i ścia­ną, su­fi­tem i ścia­ną, pa­ra­pe­tem i ga­zo­be­to­nem. Do­sko­na­ła przy­czep­ność do wielu ma­te­ria­łów bu­dow­la­nych ta­kich jak beton, mur, ga­zo­be­ton, la­kie­ro­wa­ne drew­no, alu­mi­nium ano­do­wa­ne, PCV. Nie na­da­je się do ru­cho­mych fug.

 

Ko­rzy­ści

Wy­so­ka wy­daj­ność, łatwy w do­zo­wa­niu, gład­ki w ob­rób­ce, łatwy do wy­gła­dze­nia przy uży­ciu wody, wy­so­ka wy­trzy­ma­łość.

Beko
230300020
43 Przedmioty

Specyficzne kody

16 innych produktów w tej samej kategorii: